Звітність

  Згідно Статті 14 п.4 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

    Річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання оприлюднюється до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. Якщо річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання підлягає обов’язковому аудиту, аудиторський висновок публікується разом із звітністю
   Згідно статті 14 пункту 5 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.

Звітність 2016р.

1.  Аудиторський висновок щодо фінансової звітності та річних даних за 2016 рік.
2.  Баланс (Звіт про фінансовий стан), (форма 1) за 2016 рік.
3.  Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (форма 3) за 2016 рік.
4.  Звіт про власний капітал, (форма 4) за 2016 рік.
5.  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), (форма 2) за 2016 рік.
6.  Примітки до фінансової звітності, (форма 5) за 2016 рік.

7. Друк фінансової звітності та аудиторського висновку фінансової звітності  за 2016 рік.


                           


                                ЗА 1 КВАРТАЛ 2017

                  
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 1 КВАРТАЛ 2017р.

1.       ЗА 1 КВАРТАЛ 2017

1.1. Звіт про фінансовий стан на 31.03.2017 р.

1.2. Звіт про сукупний дохід за 1 квартал 2017р.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  2 КВАРТАЛ 2017р.

1.       Баланс (Звіт про фінансовий стан), (форма 1) за 2 квартал 2017 рік.

2.      Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), (форма 2) за 2 квартал 2017 рік.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  3 КВАРТАЛ 2017р.

3.       Баланс (Звіт про фінансовий стан), (форма 1) за 3 квартал 2017 рік.

4.      Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), (форма 2) за 3 квартал 2017 рік.


ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 4 КВАРТАЛ 2017р.(річна)

1.      Аудиторський висновок щодо фінансової звітності та річних даних за 2017 рік.

2.       Баланс (Звіт про фінансовий стан), (форма 1) за 2017 рік.

3.      Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), (форма 2) за 2017 рік.

4.       Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (форма 3) за 2017 рік.

5.      Звіт про власний капітал, (форма 4) за 2017 рік.

6.       Примітки до фінансової звітності, (форма 5) за 2017 рік.

7.      Звітні дані за 4 квартал 2017р

8.      Друк фінансової звітності та аудиторського висновку фінансової звітності  за 2017 рік.

Звітність 2018р.

1.  Аудиторський висновок щодо фінансової звітності та річних даних за 2018 рік.
2.  Баланс (Звіт про фінансовий стан), (форма 1) за 2018 рік.
3.  Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (форма 3) за 2018 рік.
4.  Звіт про власний капітал, (форма 4) за 2018 рік.
5.  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), (форма 2) за 2018 рік.
6.  Примітки до фінансової звітності, (форма 5) за 2018 рік.


Звітність 2019р.

1.  Аудиторський висновок щодо фінансової звітності та річних даних за 2019 рік.