Розкриття інформації про Компанію

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

1

Юридичні особи

-

-

-

1.1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНЕЛАЙ"

40673981

49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, узвіз Крутогірний, будинок 15-А, офіс 6

100

2

Фізичні особи

-

-

-

Усього: 1


 


    _____________

   * Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.

   ** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %).

 

 

3.      Відомості про склад наглядової ради:

Наглядова рада ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» не утворювалась.

 

4.      Відомості про склад виконавчого органу фінансової установи:

Скребець Олександр Сергійович, директор ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП».

 

5.      Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

відокремлені підрозділи ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» не утворювалися.

 

6.  Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

відповідно до діючих норм чинного законодавства України для здійснення діяльності на ринку фінансових послуг отримання ліцензій та/або дозволів фінансовою установою не  вимагається.

 

7.      Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство:

провадження справ про банкрутство стосовно ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» не порушувалися.

 

8.      Відомості про санації фінансової установи:

ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» не перебуває у санації.

 

9.      Відомості про ліквідацію фінансової установи:

ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» не перебуває у стадії ліквідації.

 

 

 

 

 

10.             СПОЖИВАЧУ (КЛІЄНТУ)

Стаття 12

Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:

{Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014}

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

{Статтю 12 доповнено частиною другою згідно із Законом № 3462-VI від 02.06.2011}

3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

{Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 3462-VI від 02.06.2011}

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.

{Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3462-VI від 02.06.2011}

 

 

11.             Інформація щодо органів державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг: